Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c ngay trung tâm thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng khi đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i 2000ha r?ng ng?p m?n. T?o nên m?t qu?n th? ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t?, Dragon Ocean Đ? S?n là siêu ngh? d??ng qu?c t? đ?u tiên trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i và nh?ng nét đ?p đa d?ng h?n. R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? phát tri?n c?a du l?ch Đ? S?n trong 2-3 năm t?i. V?i 480ha đ?t đ??c khai hoang hoàn toàn, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n có v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, t?a l?c gi?a v? đ?p t? nhiên. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1 km và r?ng 23 ha. M?t trong nh?ng đ?c đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là toàn b? n??c bi?n ? khu v?c này luôn trong xanh, so v?i đ? đ?c c?a n??c bi?n ? Đ? S?n. Đ? S?n Dragon Ocean là tên chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. V?i quy mô 480ha, Dragon Ocean Đ? S?n s? là qu?n th? du l?ch bi?n ngh? d??ng cao c?p l?n nh?t mi?n B?c có th? phát tri?n đ??c. S?n ph?m b?t đ?ng s?n c?a H?u Phong City đ??c đánh giá cao và đ?t giá, là ni?m t? hào c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:09:06 (79d)